Detalji programa ZG 13.04.16, RI 14.04.16 i OS 21.04.16

JN - SVE O PONUDI (POSTUPANJE NARUČITELJA U POSTUPKU PREGLEDA I OCJENE PONUDA KROZ PRAKSU DKOM-A; ELEKTRONIČKA NABAVA - OBVEZE I MOGUĆNOSTI U 2016.GODINI   Zagreb, 13.04.2016.

JN - SVE O PONUDI (POSTUPANJE NARUČITELJA U POSTUPKU PREGLEDA I OCJENE PONUDA KROZ PRAKSU DKOM-A; ELEKTRONIČKA NABAVA - OBVEZE I MOGUĆNOSTI U 2016.GODINI  Rijeka, 14.04.2016.

JN - SVE O PONUDI (POSTUPANJE NARUČITELJA U POSTUPKU PREGLEDA I OCJENE PONUDA KROZ PRAKSU DKOM-A; ELEKTRONIČKA NABAVA - OBVEZE I MOGUĆNOSTI U 2016.GODINI  Osijek, 21.04.2016.

Detalji programa sa satnicom i predavačima

JN - SVE O PONUDI (POSTUPANJE NARUČITELJA U POSTUPKU PREGLEDA I OCJENE PONUDA KROZ PRAKSU DKOM-A; ELEKTRONIČKA NABAVA - OBVEZE I MOGUĆNOSTI U 2016.GODINI

9:00 - 9:45

1. sat (45 min)

Ponuda s aspekta ponuditelja

 • način izrade ponuda

 • način dostave ponuda

 • način dostave dokumenata kod više grupa predmeta nabave

Ines Pavlačić

9:45 -10:30

2. sat (45 min)

Ponuda s aspekta ponuditelja

 • izmjena ili dopuna ponude

 • odustajanje od ponude

 • uvid u ponude

 • praktični primjeri

Ines Pavlačić

10:30-10:45

15 min

Pauza za kavu

10:45-11:30

3. sat (45 min)

Ponuda s aspekta naručitelja

 •  zaprimanje ponuda

 • javno otvaranje ponuda

 • kako pravilno i u skladu s propisima provesti postupak pregleda i ocjene ponuda

Ines Pavlačić

11:30-12:15

4. sat (45 min)

Ponuda s aspekta naručitelja

 

 • razlozi za odbijanje ponuda

 • poštivanje tajnosti dokumentacije ponuditelja

 • praktični primjeri

Ines Pavlačić

12:15-12:45

30 min

Pauza za ručak (zakusku)

12:45-13:30

5. sat (45 min)

Uvod u e-nabavu

 • Karakteristike e-nabave

 • Propisi vezani uz e - nabavu

 • Moduli elektroničke nabave i dinamika uvođenja

Saša Čaldarević

13:30-14:15

6. sat (45 min)

Priprema postupka nabave i objava poziva za nadmetanje vezno za e-dostavu

 • Sadržaj DZN

 • Troškovnici – standardizirani i nestandardizirani

 • Prikaz rada naručitelja u modulu e-objave

 • Praktični primjeri

Saša Čaldarević

14:15-14:30

15 min

Pauza za kavu

14:30-15:15

7. sat (45 min)

Podnošenje ponuda elektroničkim putem

 • Preduvjeti na strani ponuditelja za pripremu i dostavu elektroničke ponude

 • Ključni koraci u izradi i dostavi elektroničke ponude

 • Prilaganje dokaza sposobnosti, troškovnici, ponudbeni list i uvez ponude

 • Elektronička predaja ponude

 • Prikaz rada ponuditelja u postupku e-dostave

 • Praktični primjeri

 

Saša Čaldarević

15:15-16:00

8. sat (45 min)

 Javno otvaranje ponuda

 •   Pretpostavke za javno otvaranje ponuda u postupcima e-dostave

 • Ključni koraci u postupku javnog otvaranja ponuda

 • Kreiranje zapisnika s javnog otvaranja ponuda

 • Prikaz javnog otvaranja ponuda zaprimljenih elektroničkim putem

 • Modul e-ocjene ponuda

 • Praktični primjeri

Saša Čaldarević