Usavršavanje iz javne nabave

Pregled i ocjena ponuda, najčešće pogreške naručitelja kroz praksu DKOM-a, dokazivanje nekažnjavanja za strane državljane te sukob interesa - OS

Pregled i ocjena ponuda, najčešće pogreške naručitelja kroz praksu DKOM-a, dokazivanje nekažnjavanja za strane državljane te sukob interesa - OS Priznato 8 sati/bodova Pregled i ocjena ponuda, najčešće pogreške naručitelja kroz praksu DKOM-a, dokazivanje nekažnjavanja za strane državljane te sukob interesa - OS
12.09.2019. 09:00-16:00

Hotel "Silver", Osijek

Ul. Martina Divalta 84, Osijek

Prikaži na karti

Last minute ponuda danas do 16 sati!

Evidencijski broj programa usavršavanja: 2019-0178
Pregled i ocjena ponuda su propisani Zakonom o javnoj nabavi i to jednako i za javne i za sektorske naručitelje. Pregled i ocjena ponuda su propisani i Pravilnikom o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine 65/2017). Jesmo li sigurni da prilikom pregleda i ocjene ponuda pravilno primjenjujemo članka 293., odnosno znamo li koje informacije ili dokumentacija je nepotpuna ili pogrešna? Moramo li u svakoj situaciji primijeniti odredbe navedenog članka? Sukladno članku 263. ZJN 2016, javni naručitelj je obvezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave velike vrijednosti, a u postupcima javne nabave male vrijednosti može, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku dostavi ažurirane popratne dokumente. U kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda primijeniti odredbe navedenog članka te što se i na koji način može nadopuniti ili objasniti od dostavljenih ažuriranih dokumenata? Detaljnije o pregledu i ocjeni ponuda unutar Zakona o javnoj nabavi pogledajte ovdje

Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u RH i/ili ovlaštena osoba koja nije državljanin RH, pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz toč. 1. podtoč. od a) do f) stavka 1. članka 251. ZJN 2016 i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Institut sukoba interesa, kako je uređeno ZJN 2016, u bitnome sadrži rješenja navedenoga pitanja na način kako je to bilo uređeno člankom 13. prethodnog Zakona o javnoj nabavi, s time da su pojedina pitanja detaljnije regulirana (npr. pitanje tko su predstavnici naručitelja; pitanje kruga srodnika predstavnika naručitelja, i sl.). Rečenim odredbama Zakona određuje se koji se odnosi naručitelja i gospodarskog subjekta smatraju sukobom interesa prilikom sklapanja ugovora o javnoj nabavi, tko su predstavnici naručitelja koji kao nositelji javne dužnosti mogu biti u sukobu interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi, koja je posljedica postojanja sukoba interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta ukoliko dođe do sklapanja ugovora i sl.

Evo što ćemo Vam dati:
 • Na koje predstavnike naručitelja se odnosi sukob interesa i u kojem obimu?
 • Kako na vrijeme upozoriti na sukob interesa te kako prepoznati sukob interesa?
 • Koje su posljedice postojanja sukoba interesa u postupcima javne nabave?
 • Što nam donosi praksa DKOM-a po tim pitanjima?
 • Što je važno u članku 285. ZJN 2016. i na koji način tumačiti i primijeniti odredbe stavka 3. kojim je propisano da javni naručitelj mora odrediti kriterije za odabir ponude na način koji mu omogućava učinkovit pregled i ocjenu ponuda te provjeru informacija dostavljenih od ponuditelja?
 • Kakva su rješenja DKOM-a po navedenim temama te kao sačiniti zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i odluku o odabiru ukoliko imamo primjene odredbi navedenih članaka?
 • Kako u praksi provjeriti nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba?
 • Koja su najnovija mišljenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te kakva je najnovija praksa DKOM-a po navedenoj problematici?
Cijenimo Vaše vrijeme i novac. Mi nudimo najveću vrijednost za uloženi novac, vrijeme i trud, angažirajući vrhunskog predavača iz ovog područja koji donosi najnovija tumačenja. Usavršite svoje kompetencije učeći od najboljih predavača kako biste i sami postali najbolji. Ako si možete priuštiti najbolje usavršavanje i predavače prijavite se odmah.
 
Početak seminara je u 09:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte ovdje.
Za više polaznika iz iste tvrtke odobravamo dodatni popust od 100 kn za drugog i svakog idućeg polaznika.
Prijavom se uključujete u misiju spašavanja pčela i nagradit ćemo Vas staklenkom meda. 

Redovna uplata do 11.09.2019. do 20 sati: 1.390,00 kn + PDV

SPECIJALNA PONUDA

1.190,00 kn + PDV

Za uplate do 11.09.2019. do 16 sati

Predavači

Davor Slivka, mag.ing.agr.iur.

(Životopis)

Potvrđujemo održavanje

Kome je usavršavanje namijenjeno?

 • Naručiteljima radova, roba i usluga
 • Ponuditeljima radova, roba i usluga
 • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
 • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
 • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
 • Svima koji postaju obveznici e-nabave.

Do kada vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Upute za plaćanje

eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Ive Robića 2                     
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel/fax:  +385 1 20 20 294, +385 99 433 9521
E-mail: info@edukacije.eu

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave