Napišite i pošaljite online upit za konzultanta

Konzultantske usluge u javnoj nabavi

Konzultantske usluge u javnoj nabavi Novo u Markeru
Cijena na upit

Novo u Markeru

Online prijava

Uz našu pomoć izradite opće akte i provodite uspješne postupke javne nabave?

Izuzetno kompleksno područje javne nabave dodatno se komplicira obvezom primjene ekonomski najpovoljnije ponude (ENP) od 01.07.2017..Novi Zakon o javnoj nabavi (ZJN) donosi mnogo novih detalja i pravila koja kompliciraju ionako složenu proceduru javne nabave.
ZJN je propisano da su naručitelji obvezni u roku od šest mjeseci od dana stupanja Zakona na snagu uskladiti svoje interne akte, donesene na temelju odredbi ranijeg Zakona. Akti koji ne budu usklađeni ex lege prestaju važiti istekom toga roka, tj. prestaju važiti 1. srpnja 2017. godine.
Zakonom je propisano da navedeni opći akt, te sve njegove kasnije promjene, naručitelj mora objaviti na internetskim stranicama.
Sve ovo rezultira brojnim upitima polaznika naših usavršavanja iz javne nabave koji traže pomoć pri provođenju postupaka.
Slijedom navedenog Marker, obrt za informatiku i dizajn formirao je tim za savjetodavne i konzultantske usluge sastavljen od vrhunskih stručnjaka s iskustvom u javnoj nabavi i znanstvenih institucija koji mogu dati kompletnu stručnu i svaku drugu potporu u postupcima javne nabave.
Evo kako Vam možemo pomoći kao naručiteljima:                                                          
 1. Izrada pravilnika i općih akata 
 2. Izrada kriterija za odabir gospodarskog subjekta
 3. Izrada kriterija za odabir ponude
 4. Pokretanje i vođenje postupka
 5. Izrada dokumentacije o javnoj nabavi
 6. Kontrola provedbe 
 7. Savjetodavne usluge pri pisanju odgovora na žalbe
 8. Zapisnik o izvršenju obveza predmeta nabave
 9. ESPD obrazac
 10. E nabava
 11. Korištenje novca iz fondova EU po kriterijima JN
 12. Ostalo (na upit)
Evo kako Vam možemo pomoći kao ponuditeljima:
 1. Priprema dokumentacije i sastavljanje ponude
 2. Savjetodavne usluge pri pripremi žalbe
 3. Suport u sudjelovanju u e nabavi - ponudi
 4. Ostalo (na upit)
Znate li kako sastaviti i donijeti opći akt po novom ZJN?
Ako niste sigurni zatražite pomoć naših konzultanata za donošenje općeg akta.
Pošaljite upit odmah OVDJE.

Redovna uplata do 30.12.2019. do 00 sati: 0,80 kn + PDV

SPECIJALNA PONUDA

0,00 kn + PDV

Za uplate do -

Kome je usavršavanje namijenjeno?

 • Naručiteljima koji su obvezni provoditi postupke javne nabave i imaju certificirane osobe za to ali trebaju pomoć
 • Ponuditeljima koji žele sudjelovati u postupcima javne nabave
 • Manjim naručiteljima koji jesu ili nisu obveznici provođenja postupaka JN koji trebaju pomoć u provođenju
 • Svima koji dolaze u dodir s postupcima u području javne nabave
 • Korisnicima sredstava fondova Europske unije

Upute za plaćanje

Uplate možete izvršiti na organizatore:
Marker, obrt za informatiku i dizajn,
vl. Vinko Markanović,
34000 Požega, Sv. Duha 13,
OIB: 94496076510
Žiro-račun/IBAN:
HR8323 6000 0110 1951 759 (ZABA)

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.


eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Ive Robića 2                     
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel/fax:  +385 1 20 20 294, +385 99 433 9521
E-mail: info@edukacije.eu

Pogledajte uvjete prijave i odjave