Usavršavanje sa satnicom Rijeka 12.12.2014.

E-nabava:

od pripreme postupka, dostave elektroničkih ponuda, javnog otvaranja ponuda, do e-ocjena

s pravnom zaštitom, praksom DKOM-a, Europskog suda i novim direktivama u javnoj nabavi

9:00 - 9:45

1. sat (45 min)

Planiranje u sustavu javne nabave (plan nabave i predmet nabave) – s prikazom na praktičnim primjerima

  • Plan nabave

  • Obvezni dijelovi plana nabave

  • Definiranje predmeta nabave

  • Izuzeća od javne nabave

  • Dobri i loši primjeri

- predavanje, primjeri iz prakse, praksa DKOM-a, stajališta Europskog suda, nove direktive u javnoj nabavi, pitanja i odgovori

Sanja Mjertan

9:45 -10:30

2. sat (45 min)

Planiranje u sustavu javne nabave (plan nabave i predmet nabave) – s prikazom na praktičnim primjerima

  • Koji postupak javne nabave odabrati?

  • Koji kriterij za odabir najpovoljnije ponude odabrati?

  • Kako opisati predmet nabave?

- predavanje, primjeri iz prakse, praksa DKOM-a, stajališta Europskog suda, nove direktive u javnoj nabavi, pitanja i odgovori

Sanja Mjertan

10:30-10:45

15 min

Pauza za kavu

10:45-11:30

3. sat (45 min)

Dokumentacija za nadmetanje, i sposobnost gospodarskih subjekata

 

tijek postupka

 

- Koje predradnje su nužne za pripremu postupka e-nabave?

- Rokovi za obveznu provedbu e-nabave

- Kako započeti postupak e-nabave?

- Tijek e-nabave?

- Dokumentacija za nadmetanje u postupcima e-nabave?

- predavanje, primjeri iz prakse, praksa DKOM-a, pitanja i odgovori

Sanja Mjertan

11:30-12:15

4. sat (45 min)

Tijek postupka

 

Javno otvaranje ponuda u e-nabavi

 

- Kako se dostavljaju elektroničke ponude?

- Dokazi o nepostojanju razloga isključenja i uvjeti pravne i poslovne sposobnosti, financijske sposobnosti, tehničke i stručne sposobnosti – koji i način dostave

- Pojašnjenja i izmjene dokumentacije za nadmetanje – obveze naručitelja

- Rokovi

- Način provedbe javnog otvaranja ponuda

Sanja Mjertan

12:15-12:45

30 min

Pauza za ručak (zakusku)

12:45-13:30

5. sat (45 min)

Pregled i ocjena ponuda

Upotpunjavanje i pojašnjenje ponude i dokaza

 

- pregled, ocjena i isključenje ponuda

- Isključenje ponuditelja / neprihvatljiva ponuda

- Kada je moguće osloniti se na sposobnost drugog subjekta? - dokazi

- Predavanje, primjeri iz prakse, stajališta DKOM-a i Europskog suda, pitanja i odgovori

Sanja Mjertan

13:30-14:15

6. sat (45 min)

Pregled i ocjena ponuda

 

Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju

 

- Isključenje ponuditelja i iznimke, ocjena sposobnosti ponuditelja i odabir

- e-ocjena ponuda

- zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

- Odluka o odabiru / poništenju

- Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

Sanja Mjertan

14:15-14:30

15 min

Pauza za kavu

14:30-15:15

7. sat (45 min)

Pravna zaštita

- Ostvarenje prava uvida

- rokovi žalbe i mirovanja

- tko i u kojem roku može podnijeti žalbu?

- Obveze naručitelja u žalbenom postupku

- predavanje, primjeri iz prakse, primjeri iz prakse DKOM-a, pitanja i odgovori

Sanja Mjertan

15:15-16:00

8. sat (45 min)

 

- Odgovor na žalbu i mogućnosti naručitelja u žalbenom postupku

- Tijek žalbenog postupka

- predavanje, primjeri iz prakse, primjeri iz prakse DKOM-a, primjeri iz prakse Europskog suda, pitanja i odgovori

Sanja Mjertan