Ladislava Čelar

Ladislava Čelar mr. dipl. oec

 

 

 

Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu i poslijediplomski studij Marketing u međunarodnoj razmjeni na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Radila je do 1997. u privatnom sektoru usavršavajući se na raznim poslovima u privredi. Od 1997. do 2001. radila je kao Inspektor I vrste zvanja u Financijskoj policiji, Ministarstva financija.

Na poslovima usklađivanja zakonodavstva RH sa zakonodavstvom EU  radi od samih početaka, počevši 2001. u Upravi za međunarodne financijske institucije i Europske integracije, Ministarstva financija  te nastavivši od 2005. u Ministarstvu nadležnom za gospodarstvo.

Bila je član 3. radne skupine za pregovore: Poglavlje 1. Sloboda kretanja roba; Poglavlje 3. Pravo poslovnog nastana i slobodno pružanje usluga i  Poglavlje 28. Zaštita potrošača i zdravlja te bila član radne grupe za sprječavanje tehničkih prepreka u trgovini u okviru CEFTA-e.

Također, bila je član je Odbora za suradnju (najviše upravljačko tijelo) regionalnog projekta IPA 2011 u području infrastrukture kvalitete te  predsjednica certifikacijskog povjerenstva  SCERT samostalne organizacijske jedinice unutar KONČAR-Instituta za elektrotehniku d.d .

Sada je zaposlena u Ministarstvu financija kao Voditelj odjela za bankarstvo i platne sustave.

Sudjelovala je kao predavač za područje slobodnog kretanja roba i usklađivanja zakonodavstva sa zakonodavstvom EU na brojnim skupovima i konferencijama u zemlji i inozemstvu.