Javna nabava

Javna nabava je područje od iznimne važnosti za gospodarstvo s jedne strane, a također može pridonijeti i značajnim uštedama naručitelja s druge strane. Tako javna nabava može imati pozitivne posljedice na ukupno gospodarstvo.

Osobe koje se bave javnom nabavom moraju imati certifikate osposobljenosti koje stječu izobrazbom po programu koji propisuje i odobrava Ministarstvo gospodarstva RH.

Tvrtke koje se bave izobrazbom u području JN trebaju imati ovlaštenje za osposobljavanje certificiranih sudionika JN koje dobivaju od Ministarstva gospodarstva RH.

2. eMarker d.o.o., nositelj je odobrenja izobrazbe u području javne nabave, po rješenju Ministarstva gospodarstva KLASA: UP/I-406-1/19-01/02, URBROJ: 517-08-04-02-03-22-4 od 03. siječnja 2022. , te je evidentirano u Registru nositelja programa pod rednim brojem 75. Trenutno odobrenje važi od 08.01.2021. do 08.01.2025. 

Pogledajte službeno ovlaštenje za eMarker  

Rješenje je ovdje. Kad ističe Vaš certifikat za javnu nabavu možete provjeriti ovdje.

Raspored odobrenih programa izobrazbe u području javne nabave za koje ostvarujete bodove (sate) možete vidjeti ovdje.

Certifikat se obnavlja na rok od tri godine temeljem redovitog usavršavanja. Pri tome se, ako su zadovoljeni propisani uvjeti,  kao datum početka valjanosti obnovljenog certifikata određuje datum isteka valjanosti važećeg certifikata.

Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važaćeg certifikata. Dakle, da bi obnovila certifikat osoba mora tijekom njegove valjanosti (3 godine) pohađati program usavršavanja u ukupnom trajanju od 32 sata.

Osoba koja je stekla uvjete za obnavljanje certifikata mora Ministarstvu gospodarstva podnijeti zahtjev za obnavljanje certifikata. Zahtjev se može podnijeti najranije šest mjeseci prije isteka valjanosti važećeg certifikata, a najkasnije do datuma isteka valjanosti certifikata.

Primjer: Za certifikat izdan 15. rujna 2012. godine, zahtjev za obnavljanje može se podnijeti najranije 15. ožujka 2015. godine, a najkasnije 15. rujna 2015. godine.    

Preporuka je da se zahtjev Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva dostavi elektroničkom poštom, a može se dostaviti i telefaksom ili poštom.

Zahtjev se postavlja prema ovom obrascu, a u privitku zahtjeva obavezno se prilažu i preslike potvrda o pohađanju programa usavršavanja pohađanih za vrijeme trajanja važećeg certifikata.

U slučaju dostave zahtjeva s nepotpunim podacima i dokumentima, Ministarstvo gospodarstva zatražit će dopunu podataka.