Detalji programa JN Postupanje s ponudama, Nove Direktive EU i ESPD - europska jedinstvena dokumentacija o JN

JN – POSTUPANJE S PONUDAMA, NOVE DIREKTIVE EU I ESPD-EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O JN,  Osijek 8.12.2016.

 

Detalji programa sa satnicom i predavačima

 

JN -   POSTUPANJE S PONUDAMA, NOVE DIREKTIVE EU I ESPD-EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O JN

9:00 - 09:45

1.sat (45 min)

Nove Direktive

 • Prethodna provjera tržišta
 • Prethodno sudjelovanje natjecatelja ili     ponuditelja
 • Postupci javne nabave, tehnike i instrumenti te posebni režimi nabave
 • Podjela u grupe
 • Rokovi

Zlatko Hosu

09:45-10:30

2.sat (45 min)

Nove Direktive

 • Osnove za isključenje (obvezne/neobvezne)
 • Kriteriji za dodjelu ugovora
 • Izmjene i raskid ugovora tijekom njegova  trajanja

Zlatko Hosu

10:30-10:45

15 min

Pauza za kavu

10:45-11:30

3. sat (45 min)

Postupanje s ponudama nakon otvaranja ponuda

 • Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda
 • Isključenje i odbijanje ponuda s naglaskom na odbijanje ponuda za koje naručitelj smatra da nisu rezultat tržišnog natjecanja

Zlatko Hosu

11:30-12:15

4. sat (45 min)

Postupanje s ponudama nakon otvaranja ponuda

 • Neuobičajeno niska cijena
 • Donošenja odluke o odabiru ili poništenju

Zlatko Hosu

12:15-12:45

30 min

Pauza za ručak

12:45-13:30

5. sat (45 min)

ESPD- europska jedinstvena dokumentacija o nabavi

 

 • Uvod

Davor Slivka

13:30-14:15

6. sat (45 min)

ESPD- europska jedinstvena dokumentacija o nabavi

 • ESPD-Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi i e-Certis

 

Davor Slivka

14:15-14:30

 

Pauza za kavu

14:30-15:15

7. sat (45 min)

ESPD- europska jedinstvena dokumentacija o nabavi

 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi

Davor Slivka

15:15-16:00

8. sat (45 min)

ESPD- europska jedinstvena dokumentacija o nabavi

 • Obrazac ESPD-a s primjerima

 

Davor Slivka